خانه ویلایی ساوا

خانه ویلایی ساوا معمار: Le Savoye موقعیت بنا: Poissy -France   هر چند که در نظر بسیاری از صاحب نظران تصور خانه به منزله ماشینی برای زندگی بسیار اغراق آمیز به نظر میرسید اما با این وجود ویلا ساوا را می توان تبلور اندیشه های عملکردگرایانه لوکوربوزیه در خصوص مسکن مدرن دانست همچنین در طراحی…